Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 4.3.2019 od 17:00 do 19:00

Účastníci:

Danka Tumová,  Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Zlatica Domanovská, Ľubomír Kmeť, p. Branislav Faško

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

 

Na úvod p.Ľ.Kmeť privítal a predstavil nového člena tímu pána Branislava Faška.

Program:

 

1. Zhodnotenie projektov :

Bánhedeš

Krsty - nahratých 8964 záznamov - nahrávanie ukončené

Sobáše - nahratých 2504 záznamov - nahrávanie ukončené

Úmrtia - nahratých 7990 záznamov

 

 • nahrávanie krstov a sobášov je ukončené. Nahrávame úmrtí je takmer dokončené.
 • Párovanie úmrtí na krsty a krstov na sobáše sa zatiaľ robiť nebude.

 

Tótkomloš

 • Informovanie o stave párovania indexovaných údajov v matrikách Tótkomlóša

Spárovaných je cca 87% krstov(teda narodené dieťa má priradený sobáš rodičov) a 84% úmrtí(teda úmrtie má k sebe priradený krst).

 

  • P. Tušková popísala stav a problémy pri vytváraní rodinných väzieb zo záznamov v matrikách Komloša.

  • P. Kmeť zhodnotil, že párovanie záznamov matrík Tótkomlóša bude vyžadovať viac času, očakáva ukončenie na jeseň 2019
  • P. Pongrácová pracuje na nahrávaní údajov z digitalizovaných náhrobkov a dokončila nahrávanie cintorína Diakoviec.

  • P. Kmeť informoval o ukončení indexovania matrík Mostovej do databázy Komlóša.
  • Bola podaná informácia o nových funkciách v programe -  priradenie scanov z matrík Csanádalbertu a Pitvaroša  
  • Informácia o pripravovanej publikácii o Matrikách Komlóša:
   • p. Hronec informoval o zaslaní pracovného materiálu pre p.Hovorku

   • p. Kmeť informoval o ešte nespracovaných témach, ktoré bude možné pripraviť až po dokončení párovania matrík Tótkomloša. Jedná sa o témy: pôvod obyvateľov, zmeny priezvisk, vysídlovanie obyvateľov pri založení okolitých obcí a pod. 

2. Nový projekt Nadlak

Po vzájomnej dohode od 11.3.2019 sa otvára nový projekt – indexovanie evanjelických matričných kníh mesta Nadlak.

Dohodli sme sa na priradení období indexovania evanjelických matrík „úmrtí“ a „sobášov“ Nadlaku jednotlivým členom.

3. Rôzne:

 • Zuzka Sudová informovala o stretnutí s p.farárom Spišákom a s p. Jankom Lehotským z Tótkomlóša, ktorí jej poskytli digitalizované fotografie cintorína Tótkomloš.

 • P. Kmeť informoval o návrhu prezentovať spracovanie matrík Tótkomlóša formou článkov v miestnych novinách Tótkomloša.

 • P. Sudová informovala o záujme p.farára Spišáka uverejniť článok o našej práci v Evanjelických listoch Tótkomlóša, dvojjazyčne v slovenčine aj v maďarčine. P.Hovorka na článku pracuje, p.Sudová zabezpečí maďarský preklad.

 • P. Domanovská a pán Hronec informovali o mesačníku „Hírmondó“ (obecné noviny), ktorý vychádza v Tótkomloši. P.Domanovská sa pokúsi získať informácie o možnosti prezentácie v tomto mesačníku formou série zaujímavých článkov.

 • P. Kmeť informoval o plánovanom osobnom stretnutí v Podkylave, dohodnutý termín je 17.5.2019. Mailom treba čo najskôr upresniť počet osôb a dĺžku pobytu.

   

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na 1.4.2019 o 17,00.4.3.2019, zapísal: Renata Gombárová