Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 7.1.2019 od 17:00 do 19:00

Účastníci:

Danka Tumová,  Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Z. Domanovská, Ľubomír Kmeť

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

Program:

 

1. Zhodnotenie projektov :

Bánhedeš

Krsty - nahratých 8478 záznamov

 

 

Sobáše - nahratých 1688 záznamov

 

 • p. Domanovská nahráva  - ešte 1 rok
 • p. Farkaš -  - ešte 2 roky
 • p. Chovancová - ešte 1 rok
 • p. Zuzka Sudová - sobáše - ešte 11 rokov
 • p. Lomjanská - sobáše - ešte 10 rokov
 • Cez p. Juraja Hovorku sa nám podarilo získať scany štátnych matrík Bánhedešu – krsty do roku 1915, sobáše do roku 1945 a úmrtia do roku 1975. Budeme teda spracovávať aj tieto scany. V krstoch nám chýba nahrať ešte 4 roky krstov a 21 rokov sobášov. Po skompletizovaní krstov a sobášov im budú pridelené ID a začne sa nahrávanie úmrtí pri ktorom sa už bude dať aj párovať.

 • Normalizácia priezvisk pre Bánhedeš – spracovanie realizuje p. Karol RebroTótkomloš

 • Informovanie o stave párovania indexovaných údajov v matrikách Tótkomlóša

Spárovaných je cca 82% krstov(teda narodené dieťa má priradený sobáš rodičov) a 77% úmrtí(teda úmrtie má k sebe priradený krst).

 

 1. Predstavenie nových funkcií genealogického programu

  Doplnenie funkcie Prehľad – tu sa v súhrnnej forme zobrazia všetky väzby danej osoby (teda údaje o súrodencoch, o partneroch, o deťoch, o rodičoch)

 2. P. Kmeť informoval, že hroby na cintoríne v Horných Salibách sa podujal nafotiť p. Jozef Repko, v Košútoch, Mostovej a Čiernom Brode p. Peter Francisci.

 3. Diskusiu k pripravovanej publikácii uviedol a viedol p. Ján Hovorka.

  pán Hovorka informoval o stave pracovnej verzie publikácie

  • úvodná časť, ktorá popisuje históriu - je ukončená

  • časť zameraná na „latinské obdobie“ matričných zápisov je dokončená na približne 40 %, očakávané ukončenie tejto časti je do 31.1.2019

  • časť zameraná na „maďarské obdobie“ – pán Hovorka žiada ostatných členov tímu o spracovanie a zaslanie pracovných podkladov z tohto obdobia

  • pracovná verzia publikácie bude rozoslaná všetkým členom na pripomienkovanie

  • v diskusii sa upozornilo na rôzne témy, ktoré by bolo vhodné spracovať a pripraviť pre autorov publikácie, zvlášť p. Gombárová navrhla zapracovať tému týkajúcu sa určenia pôvodných rodísk Komlóšanov, pokiaľ to matrika uvádza

  • p. Kmeť navrhol osobné stretnutie všetkých členov. Hlavnou témou tohto stretnutia by bola pripravovaná publikácia.

 

 1. P. Farár Mlynár sprostredkoval stretnutie s novým archivárom ECAV v Bratislave za účelom možného spracovania chýbajúcej matriky zo zaniknutej farnosti v Mostovej. Ľ. Kmeť a R.Gombárová boli 8.1. u pána archivára Kováča a dohodol sa ďaľší postup. Archivár potrebuje poverenie k bádaniu v danej matrike, toto sa pokúsi p. J. Hovorka získať.Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na 4.2.2019 o 17,00, termín upresní p. Kmeť.

9.1.2019, zapísal: Ľubomír Kmeť