Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 5.11.2018 od 17:00 do 19:30

Účastníci:

Eva Tušková, Michal Hronec, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Z. Domanovská, Ľubomír Kmeť

 

Konferenciu otvoril a viedol pán Ľubomír Kmeť.

Na úvod p. Kmeť privítal nového člena nášho tímu pani Domanovskú.

Program:

1. Zhodnotenie projektov :

Bánhedeš

Zatiaľ nahratých 2654 krstov

 

Zatiaľ nahratých 979 sobášov

  • Priradenie práce na nahrávaní záznamov ďalším členom tímu,

 • Normalizácia priezvisk pre Bánhedeš – spracovanie zrealizuje p. Karol RebroTótkomloš

 • Dokončené nahrávanie údajov z transportných zoznamov obyvateľov na Slovensko (3049 záznamov)

 • Informovanie o stave párovania indexovaných údajov v matrikách Tótkomlóša

Spárovaných je cca 70% záznamov.

 

 1. Predstavenie nových funkcií genealogického programu

 • Doplnenie vyhľadávania podľa počtu predkov a potomkov

 • Doplnenie funkcie – máme spoločných predkov (vytvorenie rozrodu a vývodu za dve rôzne rodiny a vyhľadanie ich spoločných rodinných väzieb v rámci rodokmeňov)

 

 1. Pani Zuzka Sudová informovala o získaných nových zoznamoch padlých vojakov v 1. a 2.sv.vojne

 

 1. Prezentovanie návrhu p. Karola Rebra nafotiť Tótkomlóšsky evanjelický cintorín. K jednotlivým údajom z matriky úmrtí v 20.storočí bude možné priradiť fotografiu z cintorína.

 

 1. Normalizácie rodísk uvádzaných v matrikách Tótkomlóša – p. Ľubomír Kmeť prezentoval prípravu novej databázy, ktorou bude spracovaný pôvod obyvateľov Komlóša.

 2. Informácia o stave fondu finančných prostriedkov

 

 1. Informácia o rôznych akciách s témou dolnej zeme

 • Informácia o akcii Dolnozemská klbása dňa 10.11.2018.

 • Informácia o akcii v Horných Salibách Apovka-Mamovka, 24.11.2018.

 

 1. Návrh na spracovanie knižnej publikácie – návrh predstavila Renata Gombárová. Ide o nový projekt, ktorý by faktograficky prezentoval získané informácie z komlóšskych matrík. Účastníci vyslovili súhlas so spracovaním bohatých a vzácnych informácii z matrík vo forme knižnej publikácie. Pán Michal Hronec a pán Ján Hovorka prijali túto úlohu ako autori , za aktívnej pomoci ostatných účastníkov pri príprave a spracovaní podkladov.Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na 3.12.2018 o 17,00 hod.

5.11.2018, zapísal: Renáta Gombárová