Zuzka Sudová pri svojej návšteve archívu v Békeši objavila niektoré transportné zoznamy z presídľovacej akcie v roku 1947.

Bohužiaľ sa nepodarilo získať všetky zoznamy transportov z Komlóša, ale len niektoré z rozpätia identifikátorov od B-19 po B-37.

Tieto transportné zoznamy sme pre potreby nášho projektu Matriky Komlóša prepísali do databázovej formy a následne sme ich použili ako ďaľší zdroj informácií pri párovaní krstov, sobášov a úmrtí.

Dostala som ponuku pripojiť sa ku skupinke dobrovoľníkov, ktorí sa už touto činnosťou pár rokov zaoberajú. Ponuka ma potešila, prijala som ju s pokorou a úctou, lebo som už mala akú-takú predstavu o náplni práce kolektívu dobrovoľníkov, vedela som zhruba, čo ma čaká. Bolo mi pridelené prepisovanie cirkevnej matričnej knihy " Narodenia a krsty ", obdobie od roku 1906 po rok 1911.

Matričné knihy evanjelickej cirkvi Tótkomlóša sa začali písať založením obce, teda od r.1746. Do októbra roku 1837 boli písané v latinskom jazyku, od novembra 1837 boli písané v maďarskom jazyku.

Spôsob zapisovaných údajov v matričných knihách sa vyvíjal a menil, aj závislosti od toho, kto bol farárom v tom čase na Tótkomlóšskej fare. Aj v tzv. latinskom období písania matrík prechádzali zápisy v matričných knihách mnohými zmenami.

 

Naša skupina sa asi po dvoch rokoch (vyše 10 000 hodinách) práce konečne dopracovala do bodu, kedy sú už všetky scany komlóšskej matriky spracované, prečítané a zapísané do databázy.

Pri tejto práci sme sa borili s množstvom problémov. Spomeniem len tie najzávažnejšie:

  • ťažko čitateľný rukopis niektorých farárov
  • v prvých obdobiach sa písalo po latinsky -> potrebná znalosť latinčiny
  • neskôr sa písalo v maďarčine, ale používali sa staromaďarské výrazy -> niekedy sa to ťažko dešifrovalo
  • aby sme vedeli v databáze vyhľadávať, museli sme normalizovať mená -> vytvorenie katalógu použitých mien
  • priezviská sa v čase písali rôzne, pri narodení jedno, ďaľší súrodenec mal už trocha pozmenené priezvisko otca/matky...  -> vytvorenie Soundex-kodu pre zjednodušené vyhľadávanie
  • na projekte spolupracovalo 14 ľudí, týchto bolo treba koordinovať, najmä sa ujednotiť na spôsobe zapisovania jednotlivých políčok do databázy.

Štátny archív

  1. Maďarský Národný Archív / Magyar Nemzeti Levéltár ( MNL)

V roku 2012 sa dokončila integrácia maďarského národného archívu. Čo sa týka cirkevných matrík pred rokom 1895 (ktoré boli sfilmované na mikrofilmoch), tieto sú digitalizované a uložené v centrálnom maďarskom národnom achíve. Môžeme v nich vyhľadávať ale aj v bádatelniach v krajských archívoch.

Štátne matriky zomrelých môžeme dostať k nahliadnutiu vo forme knihy, matriky narodení len vtedy ak máme poverovacie listiny k výskumu.

Príspevok je uložený ako pdf-dokument.

Hľadanie rodinných väzieb v matrikách Komlóša.pdf

 

 

 

 

Poznámky, poznámkový aparát k jednotlivým matričným záznamom (či už krstov, sobášov, či úmrtí) predstavovali v komlóškej matrike okrem základných personálnych údajov ich neoddeliteľnú a dôležitú súčasť. V prvých desaťročiach existencie matriky Slovenského Komlóša, keď p. farári zaznamenávali matričné údaje v riadkovej, naratívnej forme, na poznámky o osobe zapísanej v zázname, prípadne jej rodičov, neostávalo na stránkach matriky veľa miesta. Papier nebol lacný ani atrament, ktorý, keď sa rýchlo míňal („strovil“), tak ho riedili vodou až takto zapísaný matričný údaj po dlhej dobe takmer úplne vybledol a dnes je ťažko čitateľný.

Podľa môjho názoru tento fenomén začal rozkvitať po nežnej revolúcii. Z pojmu - súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov sa prešlo na pojem – privátne vlastníctvo. Mnoho občanov si toto svoje privátne vlastníctvo začalo hľadať.  Eufória tohto hľadania sa rozšírila po vyhlásení , že si treba svoje zoštátnené vlastníctvo pýtať späť v reštitučnom procese.

 Spracovanie údajov z matričných kníh obce Tótkomlóš je v skutku veľmi ťažká úloha, ktorá si vyžaduje veľa úsilia, pozornosti, znalostí a  neskutočne veľa času, obetovania a trpezlivosti.

Pomaly sa dostávame v tomto diele do finále. Získali sme veľa poznatkov, informácií a skúseností. Až v závere tejto práce, keď je našou snahou vytvoriť zo získaných údajov rodinné línie, zisťujeme, že pracujeme s informáciami veľmi nepresnými a  v mnohých prípadoch nebude v našich silách vytvoriť rodinné väzby.